Algemene voorwaarden

Deze reserveringsvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en VakanZ4You. Het is verstandig deze 'kleine lettertjes' goed te lezen. Om uw reservering elders op deze site definitief te maken moet u namelijk aangeven akkoord te gaan met deze voorwaarden.


Reserveren
U kunt telefonisch, per e-mail of online op www.vakanz4you.nl reserveren. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reserveringsbevestiging. Door de bevestiging van de reservering door VakanZ4You is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

Betaling
a. Binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur dient de aanbetaling, bestaande uit 30 procent van de reissom, over te zijn gemaakt door de reizier op het rekeningnummer van VakanZ4You. Boekingskosten en premie annulerings- en/of reisverzekering dienen ook binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te zijn overgemaakt.
b. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek in bezit te zijn van VakanZ4You.
c. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens VakanZ4You schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. VakanZ4You heeft het recht om daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
d. Bij boeking binnen twee maanden voor de dag van vertrek moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

Reisverzekering
Het afsluiten van een reisverzekering is verplicht. U kunt zelf een reisverzekering afsluiten of dit bij boeking bij VakanZ4You doen.

Annuleringsverzekering
Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aanbevolen. VakanZ4You is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet afsluiten van een annuleringsverzekering. Een dergelijke verzekering kan uiterlijk binnen 7 dagen na reservering worden afgesloten.

Informatieplicht reiziger
De reiziger verstrekt VakanZ4You voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Herroeping aanbod
Het aanbod van VakanZ4You is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen wegens correctie van fouten in berekening van de reissom of andere fouten. De herroeping door VakanZ4You dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden VakanZ4You niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die van het het perspectief van de gemiddelde reiziger op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Overmacht

Indien VakanZ4You door overmacht genoodzaakt is een reservering te annuleren, is zij verplicht de reiziger hiervan onmiddelijk in kennis te stellen. Ook probeert VakanZ4You in een dergelijke situatie voor een vergelijkbaar alternatief te zorgen. Wanneer de reiziger het aangeboden alternatief niet accepteert, verplicht VakanZ4You zich de reeds ontvangen reissom (excl. verzekeringspremies) terug te betalen.

Annulering door de reiziger
De reiziger dient als hij voornemens is de reservering te annuleren hierover VakanZ4You in eerste instantie telefonisch op de hoogte te stellen. Vervolgens dient de reiziger de annulering ook schriftelijk kenbaar te maken. VakanZ4You zal de annulering schriftelijk bevestigen. Afhankelijk het tijdstip van annulering is de huurder een percentage van de reissom verschuldigd tenzij de annulering is gedekt door een annuleringsverzekering en de annulering voldoet aan de polisvoorwaarden:
- tot 12 weken voor vertrek: 50 procent van de huursom;
- tot 8 weken voor vertrek: 75 procent van de huursom;
- binnen 8 weken voor vertrek: 100 procent van de huursom. 

Annulering door VakanZ4You
Indien VakanZ4You genoodzaakt is de jongerenvakantie te annuleren als gevolg van te weinig deelnemers, dan wordt de reiziger hier drie weken voor vertrek over geinformeerd. VakanZ4You verplicht zich de reeds overgemaakte bedragen terug te betalen.

Aansprakelijkheid
a. VakanZ4You is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel die door welke oorzaak dan ook tijdens de reis of huurperiode is ontstaan. Meedoen aan activiteiten en excursies is voor eigen risico. De reiziger vrijwaart VakanZ4You tegen aanspraken dienaangaande.
b. VakanZ4You is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie(s) zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van elektriciteit en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondige bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.
c. De reiziger is wettelijk aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte schade aan de accommodatie
d. De reiziger is verplicht de door hem of zijn medereizigers veroorzaakte schade direct te melden bij de reisleider en/of de beheerder van de accommodatie en deze schade te compenseren.

Verplichtingen reiziger
a. De reiziger dient zich bij aankomst bij de accommodatie te melden bij de receptie tijdens de in het informatiepakket en de voucher aangegeven tijden.
b. De reiziger dient de accommodatie uiterlijk op de in het informatiepakket en voucher aangegeven tijd te hebben geruimd. VakanZ4You is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd.
c. De reiziger dient zich te gedragen als een goed huurder en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door VakanZ4You of de beheerder aangegeven redelijke gebruiksinstructies.
d. Bij de accommodatie aanwezige of verstrekte huisregelementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
e. Bij vertrek dient de reiziger de accommodatie in een behoorlijk staat, dat wil zeggen: bezemschoon, achter te laten, tenzij de eindschoonmaak door de huurder zelf wordt verricht. In dit geval dient de accommodatie schoon achtergelaten te worden. De in de accommodatie aanwezige zaken dienen op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen in de daartoe bestemde plaats. Indien de beheerder bij de eindcontrole op het tijdstip van vertrek constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet (bezem)schoon is, is de beheerder gerechtigd om extra kosten aan de reiziger in rekening te brengen.
g. De reiziger dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Naleven voorschriften
a. De reiziger dient zich te conformen aan de voorschriften. Deze voorschriften worden ter plaatse verstrekt of zijn te vinden in het informatiepakket en maken onderdeel uit van de overeenkomst.
b. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de beheerder en/of de medewerkers van VakanZ4You.
c. De reiziger en zijn medereizigers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
d. Indien de reiziger of zijn medereizigers zodanige last of hinder oplevert dat een goede uitvoering van de jongerenvakantie wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, en in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen, kan VakanZ4You en/of de beheerder besluiten de huurovereenkomst te beëindigen.